Saturday, 29 October 2016

निगडी-देहूरोड चौपदरीकरण मार्गी


देहूरोड : गेल्या बारा वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चारचे निगडी ते देहूरोड दरम्यानच्या दुपदरी रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्याच्या कामाचे आदेश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दोन कंत्राटदारांना ...

No comments:

Post a Comment